ประกาศ/จัดซื้อจัดจ้าง

 

วันที่ประกาศ เรื่อง หมายเหตุ

1 ม.ค.60

จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
1 ม.ค.60 ระเบียบและขั้นตอนเรื่องร้องเรียน เปิด
1 ม.ค.60 กระบวนการตรวจรับการรักษาในสุนัข
22 ส.ค.60 สอบราคาซื้อสุนัขตำรวจพันธุ์ลาบราดอร์ รีทริพเวอร์ จำนวน 25 ตัว
22 ส.ค.60 คุณลักษณะเฉพาะสุนัขตำรวจพันธุ์ลาบราดอร์ รีทริพเวอร์
22 ส.ค.60 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนบ้านพัก ขรก. ศฝส.บก.กฝ.ฯ
เปิด
22 ส.ค.60 สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง
เปิด
6 ก.ย.60

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและ ประกาศผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนบริเวณบ้านพัก ขรก.ตร.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและ ประกาศผู้ชนะสอบราคาจัดซื้อสุนัขตำรวจ 25 ตัว เปิด
6 ก.ย.60 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปี 2561 จำนวน 2 รายการ เปิด
2 ก.พ.61 ตารางเปรียบเทียบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ. 2562 เปิด
3 ก.พ.61 ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ของ ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิด
1 ต.ค.64 ประกาศยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เปิด

 

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 (Police K-9 Training Center Special training Division)

ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-406-147, E-mail : bpp_trd@bpp.go.th