งานสัตวบาล

 

พ.ต.ท.อร่าม ตันทวงศ์

ร.ต.อ.หญิง หัทยา ฉลองภูมิ

ส.ต.ต.มณฑล จันทร์แพง

ส.ต.ต.พิเชษฐ์ ประทุมเทพ

ส.ต.ต.ศุภณัฐ ทองขาว

ส.ต.ต.ดนุชภร เส็งสาย

ส.ต.ต.เจนณรงค์ ปานเจริญ

ส.ต.ต.หญิง วรรณลักษณ์ จันทร์เส

ส.ต.ต.หญิง กุลนิดา แก้วสายแพ

ส.ต.ต.หญิง พิชญา ศรีหิรัญ

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 (Police K-9 Training Center Special training Division)

ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-406-232, E-mail : bpp_trd@bpp.go.th