ภารกิจหน่วยงาน

  • ผลิตผู้บังคับสุนัขและสุนัขตำรวจ ตามความต้องการของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
  • ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับสุนัข
  • ดูแลเรื่องงานสัตวบาลและสัตวรักษ์ให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
  • สนับสนุนผู้บังคับสุนัขและสุนัขตำรวจในการปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัย
  • ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอ

การฝึกสุนัขเพื่อใช้งานในภารกิจตำรวจ

(ถัดไป)

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 (Police K-9 Training Center Special training Division)

ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-406-147, E-mail : bpp_trd@bpp.go.th