ประวัติหน่วยงาน

ตามพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งเป็นการจัดตั้งส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นใหม่โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ เป็นต้นไป โดยได้จัดตั้งศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจขึ้นมาใหม่ ให้เป็นหน่วยขึ้นการบังคับบัญชากับกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวน
จ.เพชรบุรี จำนวนเนื้อที่ ๒๘ ไร่ เป็นที่ตั้งหน่วย

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 (Police K-9 Training Center Special training Division)

ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-406-232, E-mail : bpp_trd@bpp.go.th