งานวิจัยและพัฒนา

 

พ.ต.ต.หญิง ญาณินท์ เลิศวิเศษแก้ว

ร.ต.อ.วีรวุทย์ จันทรศิริภาส

ร.ต.อ.หญิง สุพัตรา ชีพนุรัตน์

จ.ส.ต.บรม แต้มจันทร์

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 (Police K-9 Training Center Special training Division)

ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 76120

โทรศัพท์ 032-406-232, E-mail : bpp_trd@bpp.go.th